Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vọng lâu, tháp phòng ngự (của lầu pháo đài)