Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • dạng viết tắt của do not
    xem do