Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dolesman /'doulzmən/  

  • Danh từ
    người sống nhờ vào của bố thí
    người sồng nhờ vào tiền trợ cấp thất nghiệp