Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dolefully /'dəʊlfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] buồn, [một cách] sầu thảm