Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dogmatize /'dɒgmətaiz/  /'dɔ:gmətaiz/

 • (cách viết khác dogmatise)
  Động từ
  (nghĩa xấu)
  nói giọng độc đoán
  you can't dogmatize about people's needs
  anh không thể nói giọng độc đoán như vậy đối với nhu cầu của dân chúng được