Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dogmatist /'dɒgmətist/  /'dɔ:gmətist/

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    người giáo điều