Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dogmatism /'dɒgmətizəm/  /'dɔ:gmətizəm/

  • Danh từ
    chủ nghĩa giáo điều
    thói độc đoán