Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dogmatically /dɒg'mætikli/  /dɔ:g'mætikli/

  • Phó từ
    [một cách] giáo điều
    [một cách] độc đoán