Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dodger /'dɒdʒə[r]/  

  • Danh từ
    người khéo tránh né, người khéo trốn tránh