Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divergency /dai'və:dʤəns/  

  • Danh từ
    sự phân kỳ, sự rẽ ra
    sự trệch; sự đi trệch
    sự khác nhau, sự bất đồng (ý kiến...)