Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người nhảy lao đầu xuống nước; người lặn
  người mò ngọc trai, người mò tàu đắm
  (thông tục) kẻ móc túi

  * Các từ tương tự:
  diverge, divergence, divergency, divergent, Divergent cycle, divers, diverse, diversification, diversified