Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (đại số) song vectơ, 2-vectơ