Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    việc đào hào, việc đào mương; việc sửa hào, việc sửa mương
    gedging and ditching
    việc làm hàng rào và đào hào