Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distributed information system   

  • (kỹ thuật)
    hệ thống thông tin phân bố