Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distributed database   

  • (kỹ thuật)
    kho dữ kiện phân bố