Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distributed data processing   

  • (kỹ thuật)
    xử lý dữ kiện phân bố