Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distributed computing   

  • (kỹ thuật)
    tính toán phân bố