Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distributed capacitance   

  • (kỹ thuật)
    điện dung phân bố