Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distributed array processor   

  • (kỹ thuật)
    bộ xử lý mảng phân bố