Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distributed Bragg reflector laser   

  • (kỹ thuật)
    bộ kích quang phản xạ Bragg phân bố