Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distress-warrant /dis'tre,wɔrənt/  

  • Danh từ
    (pháp lý) lệnh tịch biên