Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distress-rocket /dis'tres,rɔkit/  

  • Danh từ
    (hàng hải) pháo báo hiệu lâm nguy