Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distress-gun /dis'tresgʌn/  

  • Danh từ
    (hàng hải) súng báo hiệu lâm nguy