Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distance-piece /'distənspi:s/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) thanh giằng