Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissidence /'disidəns/  

  • Danh từ
    sự bất đồng quan điểm