Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disputatiousness /dispju:'teiʃəs/  

  • Danh từ
    tính thích bàn cãi, tính thích tranh luận, tính hay lý sự