Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disputatiously /,dispju:'tei∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] thích tranh cãi