Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

display highlighting   

  • (kỹ thuật)
    nổi bật hiển thị (trên màn hình)