Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dispatch-note /dis'pætʃnout/  

  • Danh từ
    phiếu gửi