Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disorientation /dis,ɔ:riən'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự mất phương hướng
    sự bối rối