Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    thô bạo, tùy tiện