Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dismission /dis'miʃn/  

  • Danh từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm), (như) dismissal