Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dismantle /dis'mæntl/  

 • Động từ
  dỡ, tháo dỡ
  dismantle a faulty motor for repairs
  tháo dỡ một động cơ hỏng để sữa chữa
  dismantle a theatrical set
  dỡ bỏ cảnh dàn dựng sân khấu
  hủy bỏ
  we should dismantle our inefficient tax system
  chúng ta phải hủy bỏ hệ thống thuế kém hiệu quả của chúng ta

  * Các từ tương tự:
  dismantlement