Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disloyally /dis'lɔiəli/  

  • Phó từ
    [một cách] không trung thành