Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dislodgement /dis'lɒdʒmənt/  

  • Danh từ
    sự đuổi ra khỏi, sự trục ra khỏi, sự đánh bật ra