Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disjunction /dis'dʤʌɳkʃn/  

 • Danh từ
  sự làm rời ra, sự tách rời ra, sự phân cách ra
  (điện học) sự ngắt mạch
  (logic học) phép tuyển
  exclusive d. phép tuyển loại
  inclusive d. phép tuyển không loại