Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disharmonize /dis'hɑ:mənaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm mất hoà hợp
    làm mất hoà âm; làm nghịch tai