Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disguisement /dis'gaizmənt/  

  • Danh từ
    sự trá hình, sự cải trang
    sự nguỵ trang (dưới một hình thức lừa dối)
    sự che giấu, sự che đậy