Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    giả dối; ngụy trang; giả vờ