Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cải trang
  disguise oneself as
  cải trang thành …
  ngụy trang, che giấu
  I couldn't disguise my anger
  tôi không che giấu được sự giận dữ của mình
  chẳng có gì giấu nổi sự thật hắn là kẻ nói dối
  Danh từ
  đồ cải trang, vật để cải trang
  wear a beard as a disguise
  đeo râu giả để cải trang
  sự ngụy trang
  a master of disguise
  một tay bậc thầy về ngụy trang
  a blessing in disguise
  in disguise
  cải trang
  I didn't recognize himhe was in disguise
  tôi không nhận ra anh ta, anh ta đã cải trang

  * Các từ tương tự:
  Disguised unemployment, disguisedly, disguisement