Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disfigurement /dis'figə'mənt/  

  • Danh từ
    sự làm biến dạng, sự làm xấu xí đi