Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disengagement /,disin'geidʒmənt/  

  • Danh từ
    sự rảnh rang