Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disembogue /'disim'boug/  

  • Động từ
    chảy ra, đổ ra (con sông)
    (nghĩa bóng) đổ ra (đám đông); tuôn ra (bài nói...)