Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discursiveness /dis'kɜ:sivnis/  

  • Danh từ
    sự tản mạn, sự phân tán