Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discursively /dis'kɜ:sivli/  

  • Phó từ
    [một cách] tản mạn