Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discountable /'diskauntəbl/  

  • Tính từ
    có thể thanh toán trước thời hạn (để hưởng một tỷ lệ trừ nhất định); nhận thanh toán (hối phiếu, thương phiếu...) trước thời hạn (để hưởng một tỷ lệ trừ nhất định)
    có thể giảm bớt, có thể hạ bớt, có thể chiết khấu (do trả tiền ngay hoặc trả tiền mặt
    đáng trừ hao (câu chuyện)
    có thể không đếm xỉa đến; có thể bị coi nhẹ