Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discontinuity /'diskɔnti'nju:iti/  

 • Danh từ
  tính không liên tục, tính gián đoạn
  (vật lý); (toán học) điểm gián đoạn
  carve discontinuity
  điểm gián đoạn của đường cong
  discontinuity of a function
  điểm gián đoạn của hàm
  sự gián đoạn, bước nhảy
  contact d. (cơ học) gián đoạn yếu
  finite d. gián đoạn hữu hạn
  infinite d. gián đoạn vô hạn
  jump d., ordinarry d.điểm gián đoạn có bước nhảy hữu hạn
  removable d. (giải tích) gián đoạn khử được
  shock d. gián đoạn kích động