Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    cắt, tháo, tách rời (d)

    * Các từ tương tự:
    disconnecting switch