Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discolour /dis'kʌlə[r]/  

 • (cách viết khác discolor)
  Động từ
  [làm] bạc màu;[làm] hỏng màu
  hút thuốc làm hỏng màu răng

  * Các từ tương tự:
  discolouration, discolourment