Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discoloration /,dʌskʌlə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự [làm] bạc màu, sự [làm] hỏng màu
    vết bạc màu